ماهي شيطان دريا از ماهيان خانواده سيراتيده که به زبان يوناني به معني شاخدار ميباشد، از گونه پديکولاتي است که در عمق آبها زندگي ميکند.

جنس ماده اين ماهي بدني کشيده ،فشرده و دهاني تقريبا عمودي با دندانهاي متوسط دارد و طول آن به 145 سانتيمتر ميرسد.

جنس نر آن که ريز اندام و کوچک است طولش به 16 سانتيمتر ميرسد و به طور انگلي خود را به حفره آبشش يا بدن و يا سر جنس ماده ميچسباند.

اين ماهي کاربرد غذايي و تجاري ندارد و تقريبا در بيشتر مناطق اقيانوسهاي آرام و هند و درياي جنوبي پيدا ميشود .

نمونه موميايي شده اين ماهي توسط دکتر محمد فرهاد رحيمي در سال 1349 از فرانسه خريداري شده و در سال 1378 به موزه آستان قدس رضوي اهدا شده است .
منبع:باشگاه خبر نگاران