شرایط مطلوب انکوباسیون، هچ و ذخیره سازی تخم انواع پرندگان
نوع
پرنده
دمای نسبی(سانتیگراد)
رطوبت نسبی(درصد)
زمان (روز)
ذخیره سازی
انکوباتور
هچر
انکوباتور
هچر
انکوباتور
کل دوره
درجه(c)
روز
رطوبت
(درصد)
مرغ
۳۷٫۵
۳۷٫۲
۵۰-۵۵
۷۰-۷۵
۱۸
۲۱
۱۲-۱۵
۶-۷
۶۵
اردک
۳۷٫۵
۳۷
۶۰-۶۵
۷۵-۸۰
۲۵
۲۸
اردک(مسکویی)
۳۷٫۵
۳۷
۶۰-۶۵
۷۵-۸۰
۳۱
۳۴
غاز
۳۷٫۷
۳۷٫۵
۵۵-۶۰
۷۵-۸۰
*۲۷-۲۸
*۳۰-۳۱
۱۰-۱۵
۴-۵
۷۰
قو
۳۷٫۵
۳۷٫۲
۵۵
۷۵
*۲۶-۳۲
*۳۰-۳۶
بوقلمون
۳۷٫۵
۳۷
۵۵
۷۵
۲۵
۲۸
بلدرچین
۳۷٫۵
۳۷
۵۵-۶۰
۷۵
۱۵
۱۸
۱۲-۱۵
۷-۱۰
۷۰
بلدرچین(باب وایت)
۳۷٫۵
۳۷
۵۵-۶۰
۷۵
۲۰
۲۳
۱۲-۱۵
۷-۱۰
۷۰
قرقاول
۳۷٫۵
۳۷
۶۰-۶۵
۸۰-۸۵
۲۱
۲۴
۱۲-۱۵
۵-۶
۷۵
کبک
۳۷٫۵
۳۷٫۲
۶۵-۷۰
۸۰-۸۵
۲۱
۲۴
۱۲-۱۵
۱۰-۱۴
۶۵
**قرقاول (بزرگ)
۳۷٫۵
۳۷
۵۰
۷۵
۲۵
۲۸
شترمرغ (آفریقایی)
۳۶٫۶-۳۶٫۹
۱۸-۲۸
۳۸
۴۱
۱۰
۶-۷
۳۵
شترمرغ (استرالیایی)
۳۶٫۹-۳۶٫۹
۱۸-۲۸
*۴۶-۴۸
*۵۰-۵۲
شترمرغ (آمریکای جنوبی)
۳۶٫۶-۳۶٫۹
۱۸-۲۸
۳۳
۳۶
کبوتر
۳۷٫۵
۳۷
۵۰
۷۵
*۱۳-۱۵
*۱۵-۱۸
طوطی
۳۷٫۵
۳۷
۵۰
۷۵
*۱۵-۲۶
*۱۸-۲۹
* بسته به نژاد تغییر میکند.
** قرقاول بزرگ آمریکای جنوبی _ برای ذخیره سازی انواع تخم بیشتر از ۳-۴ روز حتمآ باید ۵ تا ۶ بار در روز ۹۰ درجه چرخش جهت جلوگیری از چسبیدن زرده به پوسته انجام شود. _ ممکن است در سایر منابع اعداد به مقدار ناچیزی (در حد ۲دهم درجه) متفاوت باشد. _ بالا رفتن دما (بیشتر از ۳۸٫۲ درجه سانتیگراد) حتی به مدت کوتاه میتواند به طور جدی به جنین آسیب رسانده و باعث بوجود آمدن خسارات جبران ناپذیری شود.
_ پایین آمدن دما و سرد شدن تخم ها ناشی از قطع برق یا سایر عوامل بیشتر از چند دقیقه ( حدود ۱۰ دقیقه) با عث از بین رفتن جنین خواهد شد. _ قبل از ذخیره سازی بهتر است ضد عفونی تخمها انجام شود.
تهیه و تنظیم: واحد تحقیقات رویان گستر