پیت بول 70 کیلویی


________________________
اسکیت سواری به کمک پیت بول


______________________
وقتی پیت بول قصد داره صدا خوشگلش رو نشون بده


____________________
قهرمان پیت بول عضله ای


____________________________
دعوای خفن بین یه پیت بول و یک پیت بول تریر و یه بولداگ


_______________________
چیزی نیست یه گقتگوی سادست


_____________________
فک و دندون های خوشگل پیت بول


_________________
مسابقه قوی ترین پیت بول ها


____________________

پیت بول غول


________________________________
پیت بول سمج


_____________________
حمله پیت بول در نیویورک


_________________________________
پیت بول گنده

______________________________
پیت بول پوست پلنگی


____________________________
چنتا دونه پیت بول