خروس کولی سینه سیاه (خروس کولی بال سفید)


نام علمی : Vanellus Spinosusنام انگلیسی: Spur winged Plover نام فارسی: خروس کولی سینه سیاه (خروس کولی بال سفید)

مشخصات ظاهری: این پرنده، 26 سانتیمتر طول دارد. پرنده ای زیبا، با پاهای بلند، روتنه قهوه ای شنی، سر سیاه و زیر تنه سیاه و سفید است. دو طرف چانه و پهلوهای گردن سفید، سطح روی شاهپرهای بال سیاه، دم سفید با حاشیه ی پهن سیاه رنگی در انتها، سطح زیرین پرهای پرواز وشکم سیاه پوشپرهای زیر بال سفید است.

به واسطه ی رنگ سیاه پاها فقدان زائده قرمز رنگی که در منقار دیدومک هست. از این پرنده متمایز می شود. پرنده ی نابالغ شبیه پرنده ی بالغ است.

صدا: این پرنده در محل های تولید مثل پر سر و صداست و صدایش به صورت «ده ویت-ده ویت - یاکه ویت- که ویت» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در حاشیه ی آب های شور و شیرین و مناطقی با پوشش گیاهی کم به سر برده و در سواحل شنی تولید مثل می کند. درایران، به صورت سرگردان، در شمال غرب دیده شده است.

حفاظت: با توجه به اینکه خروس کولی به ندرت و اتفاقی دیده می شود. ضروری است پس از شناسایی پراکندگی آن ، اقدامات مناسب رای حفاظتس صورت گیرد.


منبع:کويرها و بيابان هاي ايران