اولی مال هیاسنیت هست__________________________

دومی تخم آرا آبی طلایی هست__________________________

سومی هم کوکاتو مولوکان_________________________

چهارمی هم طوطی خاکستری آفریقایی