اين ميگوهاي جذاب زندگي خود را صرف حذف انگل از دهان ماهيها ميكنند. اين پسر به تقليد از ماهيها دندانهاي خود را در زير آب توسط اين ميگوي شگفت انگيز تميز ميكند.