اين فک بازيگوش سعي دارد از چنگال کوسه فرار کند و بيشتر با او بازي ميکند مثل اينکه سيرک است روي بيني کوسه رفته و حرکات آکروباتيک انجام مي دهد،خشم کوسه را برانگيخته و عاقبت هم از چنگال او رهايي پيدا مي کند .