به گزارش سرویس علمي جام به نقل از ايرنا، محققان دانشگاه پنسيلوانيا شباهت بينظيري بين سلولهاي پوست ماهي و سلولهاي گوارشي انسان يافتند كه ميتواند راهگشاي تقويت سيستم ايمني بدن در برابر انواع بيماريهاي گوارشي باشد.


پوست ماهي فاقد نوعي پروتئين بازدارنده است كه با عنوان كراتين شناخته ميشود. اين پروتئين، سلولهاي پوست پستانداران را از برخورد مستقيم با محيط خارج محافظت ميكند. به دليل فقدان اين پروتئين، سلولهاي مخاطي پوست ماهيها با محيط خارج كه همان آب است، برخورد مستقيم دارد.


سلولهاي پوست ماهي و دستگاه گوارشي انسان از اين جهت داراي شباهت هستند كه هردو داراي ساختار ماهيچه اي بوده و مستقيماً با محيط پيرامون كه معمولاً مملو از انواع باكتريها و ميكروبها است، برخورد دارند. به همين علت محققان سيستم دفاعي پوست ماهي و سلولهاي دستگاه گوارشي را مورد بررسي و مقايسه قرار دادند.


در نتيجه اين آزمايش مشخص شد كه سيستم ايمني سلولهاي پوست ماهي و دستگاه گوارش انسان شباهت بسيار زيادي به هم دارند و پوست ماهي منبع بسيار ارزشمندي براي توليد انواع واكسن به شمار ميرود.

گزارش كامل اين تحقيقات در شماره اخير نشريه
Nature Reviews Immunology به چاپ رسيده است.