اين گوزن که ميخواهد قدرت خود را به رخ بکشد براي جفت يابي قدرت نمايي مي کند وبا اين تاج از شاخ و برگ که به سر خود دارد زيبايي را به رخ مي کشد .