من اماده ي پذيرش حيوانات شما در محدوده ي كرج و تهران هستم

عاشق حيواناتم و حيوانات زيادي داشتم , *تجربه و اطلاعات زيادي دارم

و داراي محيط مناسب نگهداري ميباشم