پولیگونوم اسپک Polygonum spec

خانواده: Polygonaceae

قاره : آسیا

رشد : معمولی

ارتفاع : 20 60 سانت

پهنا : 10 7 سانت

تحمل سختی : سبک سنگین

تحمل پی اچ : 5/5 5 / 7

دما : 28 20

نیازهای نوری : متوسط خیلی زیاد

نگهداری : مشکلممکن است از تایلند آمده باشد . در شرایط مطلوب رنگ برگهایش توسعه پیدا میکند که بوسیله فاصله زیاد بین برگهایش شناخته میشود و برگهایش یک در میان در دو طرف رشد میکند . به طور گسترده بعنوان یک خانواده گیاه مردابی در تمام دنیا شناخته شده است . ولی این گونه یکی از معروفترین گیاهان زیر آبی حقیقی است اگر چه بعضی اوقات در آکواریوم های سر باز بالای سطح آب رشد می کند . این گیاه بیشترین تاثیر تزئینی خود را زمانی که در گروه های کوچک کاشته می شود در آکواریوم میگذارد .منبع :
کتاب گیاهان آکواریومی گرمسیری
ترجمه و تالیف : عباس حسنی نیا