مسابقات قهرمانی درساژ کشور با معرفی نفرات برتر به کار خود خاتمه دادبه گزارش سایت سوارکاران کشور ، مسابقات قهرمانی درساژ کشور ( جام پیشرفت ) که در سه رده پیشگام ، مقدماتی و پیشرفته در تاریخ 92/7/10 در مانژ نوروزآباد تهران آغاز شده بود با معرفی نفرات برتر به پایان رسید .

نفرات برتر این مسابقات :

*

*در رده پیشگام :

*

خانم النار تقی پور با اسب اسکادا از باشگاه فرمان آرا مقام اول مسابقات

*

آقای حسین قدیرلی با اسب استیتو از باشگاه ابرش مقام دوم مسابقات

*

خانم سودابه حریری زاده با اسب جانکو از باشگاه ازمون مقام سوم مسابقات

*

خانم ندا خسروی پور با اسب استیتو از باشگاه ابرش مقام چهارم مسابقات

*

خانم النار تقی پور با اسب آشانتی از باشگاه ایران نوین مقام پنجم مسابقات

*

* در رده مقدماتی :

*

آقای ایمان کریمی فر با اسب ویکی از باشگاه ازمون مقام اول مسابقات

*

آقای رامین شهابی با اسب نیکولاس از باشگاه آزمون مقام دوم مسابقات

*

خانم سودابه حریری زاده با اسب جانکو از باشگاه آزمون مقام سوم مسابقات

*

* در رده پیشرفته :

*

آقای سهراب معصومی با اسب دکتر x از باشگاه آزمون مقام اول مسابقات

*

آقای محمد رضا کرمی با اسب اوربالدو تو از باشگاه آزمون مقام دوم مسابقات

*

آقای مسعود یزدی با اسب ادلان از باشگاه فرمان آرا مقام سوم مسابقاتمنبع سايت horse rider