قرقاول طلایی / Golden Pheasant
پراکندگی : مرکز چین
محیط زیست : کوههای مرکزی چین
تاریخچه : لینه 1758
مشخصات : بهترین گزینه برای تازه کارها بشمارمیآید . زیرا بسیارزیبا ، مقاوم ، آسان برای نگهداری ، میباشد .
بسیاری از قرقاولهای لیدی آمهرست هائی که درابتدا وارد اروپا شدند ، نربودند ، وپرورش دهنده ها آنها را با ماده های طلائی جفت کردند .
این مسئله خیلی مهم است که ماده طلائی از لیدی آمهرست درست تشخیص داده شود .

اختلاف ماده طلائی با گونه های لیدی آمهرست :
1 – رنگ پاهای طلائی ها زرد است .
2 – ماده های طلائی ها از ماده های لیدی آمهرست کوچکتر هستند .
3 – پاهای ماده های لیدی آمهرست ها رنگ سبز- خاکستری دارد .
4 – ماده های طلائی هیچ زمینه کمرنگ قرمزی درفرق سرندارند ( یا درتاجشان) .مکان نگهداری : بسترمناسب با مساحت 9 مترمربع
تغذیه : کنسانتره ها ، دانه وتخم پرندگان ، سبزیجات و حشرات زنده و کرمها .
سن بلوغ : سال دوم ولی ممکن است دریک سالگی هم تخم ها بارور شوند .
فصل تولید مثل : اواسط فرفردین
تعداد تخم ها درطول یکسال : 24 تا 36 تخم
زمان لازم برای تولد جوجه : 22 تا 23 روز