پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: با موافقت دولت و در راستای جبران خسارت وارده به جنگل*ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی در صورت اجرای طرح*های عمومی، عمرانی و توسعه*ای و نیز اکتشاف و بهره*برداری از معادن، خسارات وارده به جنگل*ها و منابع طبیعی جبران می*شود.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه*ریزی و نظارت راهبردی رئیس*جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند «ب» ماده ۱۲ قانون افزایش بهره*وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی – مصوب ۱۳۸۹ – آیین*نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.


بر این اساس،دستگاه*های مجری مکلفند نقشه پروژه*های اجرایی مصوب خود را به منظور برآورد خسارات احتمالی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند. وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه ماه پس از دریافت نقشه*های یاد شده، هزینه*های احیا و بازسازی و میزان خسارت وارده را تعیین و به دستگاه مجری اعلام می*کند.محاسبه خسارت*های وارده به عرصه*های موضوع بند «ب» ماده ۱ بر مبنای آخرین فهرست بهای واحد پایه آبخیزداری و منابع طبیعی ابلاغی معاونت برنامه*ریزی و نظارت راهبردی رئیس*جمهور، با توجه به شاخص*های تعداد کل نهال*ها، بوته*ها، درختان و درختچه*ها به صورت طبیعی و دست کاشت، مساحت پوشش*های علفی یا چمنزارها (متر مربع)، حجم خاک جا به جا شده به متر مکعب، هزینه کاشت، نگهداری و مراقبت معادل سن نهال، بوته*ها، درختان و درختچه*ها به صورت طبیعی و دست کاشت و ضریب ارزش جنگل و عرصه و اعیانی منابع طبیعی، انجام می*شود.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی موظف است همه ساله میزان خسارات موضوع این تصویب*نامه را با هماهنگی دستگاه های اجرایی مربوط جهت درج در لایحه بودجه سنواتی به معاونت برنامه*ریزی و نظارت راهبردی رئیس*جمهور پیشنهاد کند. معاونت برنامه*ریزی و نظارت راهبردی رئیس*جمهور ردیف متمرکزی را برای این منظور در لوایح بودجه سالانه پیش*بینی و در چارچوب موافقتنامه با وزارت جهاد کشاورزی برای مصارف تعیین شده در ماده ۱۳ قانون اختصاص می*دهد.


بر اساس این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اعتبارات ناشی از اخذ خسارات اجرای طرح*های عمومی، عمرانی و توسعه*ای در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را صرفا در چارچوب عملیات موضوع ماده ۱۳ قانون و با نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق یاد شده، هزینه کند.


بر اساس این گزارش، این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس*جمهور – برای اجرا ابلاغ شده است.
بند «ب» ماده ۱۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی:
بر اساس بند «ب» ماده ۱۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دولت مکلف است در اجرای طرح*های عمومی، عمرانی و توسعه*ای خود و نیز اکتشاف و بهره*برداری از معادن، خسارات وارده به جنگل*ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه*های امکان*سنجی اجرای طرح منظور و پس از درج در بودجه*های سنواتی، در قالب موافقتنامه*های مبادله شده با وزارت جهادکشاورزی برای حفاظت، احیا و بازسازی عرصه*های اختصاص دهد.


وزارت جهادکشاورزی مکلف است هزینه*های احیای و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه* اجرایی مربوط، تعیین و اعلام کند.
نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبنای آئین*نامه*ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی، معاونت و راهبردی رئیس*جمهور و سازمان حفاظت محیط* زیست، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می*رسد.