اين حيواناتي که مشاهده مي کنيم همگي در خطر انقراض قرار دارند ، به گفته جانور شناسان طي 50 سال گذشته گونه هاي زيادي منقرض شده اند و همه اينها نيز در خطر انقراض قرار دارند .