اين سنجاب قرمز گونه اي نادر از سنجاب ها است که تحت حفاظت شديد در باغ وحش نگهداري مي شوند زيرا گونه اي در معرض انقراض هستند .