اين تصاوير مربوط به جزيره اي دور افتاده است که گياهان آن قدمت 20 ميليون ساله دارند ، اين جزيره در اقيانوس هند واقع شده است که يک سوم از گونه هاي موجود در اين جزيره بومي هستند و هيچ کجاي زمين ديده نمي شوند . گياهان و درختان اين جزيره تکامل يافته هستند و در هر آب و هوايي مقاومت دارند .