اين تمساح غول پيکر در آبهاي رودخانه مي سي سي پي زندگي ميکرده که توسط گروهي از شکارچيان شکار شده است .