در يکي از ايالات ژاپن کوچکترين گربه جهان سر و صداي زيادي راه انداخته که گفته مي شود اين گربه کوچک از نژاد پرشين است .