هَشت پا یا اُختاپوس یک جانور آبزی از رده سرپایان است که در بخشهای گوناگونی از اقیانوسهای جهان، به ویژه در آب سنگهای مرجانی زندگی میکند. ۳۰۰ گونه از هشت پا شناسایی شده که این تعداد، یک سوم از تمامی گونه های سرپایان را تشکیل میدهد.