زيبايي و حيات در دل خليج فارس زيبا و البته ديدني است .