معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به مالکان ویلاهای ساحلی برای ایجاد اسکله های کوچک و حوضچه و پهلوگیری قایقها مجوز نمیدهد.

مدیر کل دفتر سواحل و تالابهای ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست در عین حال بر به نگاه مثبت و ویژه محیط زیست دریایی به توسعه گردشگری دریایی تأکید کرد و ادامه داد: امکان توسعه گردشگری دریایی با ایجاد سازه های دریایی شناور، سبک و زیبا وجود دارد که بنا به دلایلی تاکنون سرمایه گذاران به سمت استفاده از این سازه های متداول در جهان که ارزان و متحرک اند،نرفته اند.

وی افزود: تأمین منابع قرضه در نوار ساحلی کشور برای ایجاد موج شکن بسیار دشوار و در مواردی منجر به تخریب جنگل های شمال میشود.مدیر کل دفتر سواحل و تالابهای ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه سواحل شمال کشور در اثر واکنشهای طبیعی به طور دایم دچار فرسایش و رسوب گذاری میشوند، گفت: در بسیاری موارد یکی از راه های استحصال زمین از دریا در بخش بیرونی غربی اسکله ها و موج شکن ها است.

وی تأکید کرد: در چنین وضعیتی سازمان حفاظت محیط زیست اجازه ایجاد سازه با دسترسی عموم مردم در بخشهایی از دریا و دور از ساحل از طریق پل و عرشه میدهد که در این حالت اثرات بر ساحل که از نظر محیط زیستی حساستر است، به حداقل میرسد.

به گفته وی، پس از اعمال مدیریت یکپارچه حفاظت و ساماندهی سواحل و دریا بر پایه معیارها محیط زیستی و رعایت اصول توسعه پایدار می توان از در هم ریختگی و آشفتگیها در استفاده از سواحل کشور و تخریب و کاربریهای نادرست جلوگیری کرد و با کمک مدیران و مسئولین استانی ساماندهی کرد.

مدیر کل دفتر سواحل و تالابهای ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: در وضعیت فعلی استفاده بهینه از سواحل کشور باید بر پایه راهبردهای بخشهای مختلف دستگاه های اجرایی با رویکرد آمایش سرزمین و با مبنای دست نظریه پایه توسعه استان شکل بگیرد.

به گفته وی سواحل، تالابهای ساحلی کشور و مصب رودخانه ها دارای اهمیت بالای اکولوژیک و تنوع زیستی هستند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته که شهرها و تمرکز جمعیتی در کنار سواحل قرار دارد، شاهد کنترل، نظارت و پایش در طول سواحل نیز هستیم.

وی با تأکید بر اینکه 20 درصد از جمعیت کشور در استانهای ساحلی قرار دارد، گفت: متأسفانه در کشور الگویی برای تمرکز جمعیت در سواحل وجود ندارد و خطر افزایش تمرکز جمعیت به جهت اثرات غیرقابل کنترل آن بر محیط زیست ساحل وجود دارد.