جکوی انگشت کج خزری

نام علمی : cyrtopodion caspiumنام انگلیسی : caspian bent toed gecko نام فارسی: جکوی انگشت کج خزری
مشخصات: فلسهاي زير چانه اي مشخص، كه اولين جفت آنها از عرض با هم در تماس هستند؛ برآمدگيهاي زير راني وجود دارند؛ نرها با 23 تا 31 رديف پيوسته منافذ راني و پيش مخرجي (كلاً در هر دو طرف)؛ 19 تا 23 برآمدگي تيغه دار و نوك تيز در امتداد ستون مهره اي از پشت سر تا تراز مخرج.

رنگ آميزي: پشت خاكستري يا قهوه اي با نوارهاي عرضي تيره، اغلب نا مشخص يا بريده مايل به نقطه اي، پنج نوار روي بدن، كه اولي روي گردن است؛ 11 تا 12 نوار روي دم؛ قسمت فوقاني سر مايل به قهوه اي با نقاط تيره نا مشخص؛ پوزه اغلب با 3 رگه تيره در هر طرف، كه از چشم تا لب امتداد دارند؛ شكم سفيد.

زيستگاه: نواحي نيمه بياباني و كوهستاني يا خزري، در دشتهاي باز و مسطح، ديواره ها و صخره ها، سراشيبي هاي تند، خرابه ها و خانه ها، با پوشش گياهي اندك.

عادات و رفتار: شبها و گاهي در روزهاي ابري يا در مكانهاي سايه دار تاريك ديده مي شوند؛ روز در شكاف صخره ها،* حفره پستانداران و خزندگان، زير سنگها يا چسبيده به ديوارها مي گذرانند؛ از حشرات بويژه قاب بالها و راست بالان تغذيه مي كنند؛ طبق گزارشها احتمالاً ارديبهشت يا خرداد تخمريزي كرده و در مرداد يا شهريور نوزادها از تخم خارج مي شوند.

پراكندگي جهاني: ايران تا قزاقستان، افغانستان، جزاير درياي خزر، آذربايجان و ناحيه قفقاز.

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 75 ميليمتر دم 93 ميليمتر.

ملاحظات: توضيحات ارائه شده مربوط به زير گونه C.c.caspium است كه در ايران اين زير گونه پراكندگي دارد. دومين زير گونه C.c.insularis، فقط از محل نمونه تيپيك آن كه جزيره اي واقع در درياي خزر مي باشد، گزارش شده است. محل نمونه تيپيك زير گونه C.c.caspium از باكو واقع در جمهوري آذربايجان مي باشد.


منبع:کويرها و بيابان هاي ايران