جکوی انگشت برگی کرمانشاهی

نام علمی : asaccus kermanshahensisنام انگلیسی :kermanshah leaf toed geckoنام فارسی:جکوی انگشت برگی کرمانشاهی
مشخصات:4 جفت فلس زير چانه اي كه تعداد 21 تا 24 فلس دانه اي شكل كوچك در حاشيه آنها قرار گرفته اند؛ برآمدگيهاي (توبركولهاي) بزرگ پشتي صاف ( در قسمت عقبي پشت نوك دار و بطور ضعيف تيغه دار)؛ قطر هر برآمدگي پشتي بزرگتر از سه چهارم قطر سوراخ گوش؛ 8 تا 9 رديف طولي از برآمدگيها در ناحيه مياني پشت بدن؛ هر برآمدگي پشتي توسط 4 تا 7 فلس دانه اي شكل كوچك از برآمدگي مجاور جدا شده است؛ حلقه هاي برآمدگي دار دم توسط 3 تا 6 رديف عرضي از پولكهاي كوچك از هم جدا شده اند.
رنگ آميزي: پشت مايل به خاكستري – كرم با لكه هاي پراكنده، نامنظم قهوه اي تيره، كه لكه هاي روي سر و اندامهاي حركتي بسيار كوچكتر از پشت و پهلوها هستند؛ فاقد نوارهاي تيره روي دم.

زيستگاه: كوههاي زاگرس در شكافهاي صخره اي و غارهاي كوچك.

عادات و رفتار: در شب فعالند، روزها در شكافها و زير سنگها بسر مي برند؛ بيشتر از پشه ها، مورچه ها و ديگر حشرات كوچك تغذيه مي كنند.

پراكندگي جهاني: ايران (فقط از استان كرمانشاه).

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 56 ميليمتر

ملاحظات: اين گونه براي اولين بار توسط رستگار پوياني (1996) از ايران، استان كرمانشاه، ناحيه ميان راهان واقع در 40 كيلومتري شمال شرقي شهر كرمانشاه، جمع آوري، شناسايي و توصيف گرديد؛ و تنها يك نمونه ماده و دو نمونه نر بدست آمده است.


منبع:کويرها و بيابان هاي ايران