تابستان رو به پايان است و با ديدن اين تصاوير بي نظير پائيزي به استقبال فصل هزار رنگ پائيز مي رويم .