گرگ يکي از وحشي ترين حيوانات در قلمرو حيات وحش است ، اما در اين تصاوير مي بينيم که اين حيوان وحشي با عکاس که در حال عکاسي از آنهاست با مهرباني رفتار مي کند و حتي عکاس آنها را مي بوسد و گرگ ها نيز رام و آرام هستند .