• تخم شترمرغ کمى بیضوى بوده و حول محور طولى متقارن است و سر و ته تخم به سختى قابل تشخیص است.
  • پوسته شبیه چینى براق بوده و از خلل و فرج (Pores)، پوشیده شده است. این خلل و فرج در هر زیرگونه*اى داراى مشخصات متفاوت است. مثلاً در زیرگونه کاملوس کوچک*تر و در استراتلیس فراوان*تر و تیره*تر و در مولیبدوفانس خیلى بزرگ، عمیق و در انتها به رنگ قهوه*اى متمایل به قرمز مى*باشند.
  • معمولاً تخم شترمرغ داراى ۱۴ تا ۱۸ سانتى*متر طول، ۱۲ تا ۱۵ سانتى*متر عرض و ۱/۱ تا ۹/۱ کیلوگرم وزن مى*باشد و در موارد استثنائى بیش از ۳/۲ کیلوگرم نیز مشاهده گردیده است، تخم*هاى نابارور کوچکتر از تخم*هاى بارور مى*باشند.


ابعاد و مشخصات تخم شتر مرغ  • ضخامت پوسته ۲ تا ۳ میلى*متر بوده ،درجه حرارت پائین محیط و غذاى غنى از کلسیم سبب افزایش ضخامت پوسته مى*گردد.
  • بعد از حدود ۴۲ روز طول دوره جوجه*کشی، تخم*ها حدود ۱۱ تا ۱۵ درصد وزن خود را به**واسطه تبخیر آب و از دست دادن دى*اکسیدکربن از دست مى*دهند. این کاهش وزن، حجم اتاقک هوائى را افزایش داده به*طوریکه در پایان جوجه*کشى اندازه آن یک*سوم حجم تخم مى*شود.
  • در مدت کوتاهى قبل از بیرون آمدن از تخم، جوجه با نوک زدن به دیواره اتاقک هوائى از هواى آن استفاده مى*نمایند. میزان هواى اتاقک هوائى مقدار اکسیژن قابل تنفس براى جوجه را تا زمان شکستن پوسته تعیین مى*کند.