واکنش سگ ها در مقابل روبات ها دیدنی است

محققان می گویند طراحان روبات می توانند با مشاهده رفتار سگ ها، طرح های آینده روبات ها را دقیق تر اجرا کنند.

به گزارش سرویس علمی جام به نقل از مهر، "گابریلا لاکاتوس" از آکادمی علوم لهستان و دانشگاه اتوس لوراند دریافته است که سگ ها در مواجه با روبات ها از خود واکنش اجتماعی نشان می دهند و نسبت به آنها رفتار اجتماعی دارند حتی اگر این روبات اصلا شبیه انسان نباشد.

این رفتار حیوان بر روی واکنش 41 سگ مطالعه شده است. محققان سگ ها را بسته به طبیعت تعادمل انسان – روبات به دو گروه تقسیم کردند : اجتماعی یا غیر اجتماعی.

یک گروه از سگ ها در "گروه غیر اجتماعی" نخست تعامل بین دو انسان ( صاحب سگ و آزمایشگر انسانی ) و سپس تعامل غیر اجتماعی بین صاحب خود و روبات را مشاهده کردند.

بقیه سگ های این گروه در این تعاملات به شیوه معکوس شرکت کردند. سپس در این گروه اجتماعی یک مجموعه از سگ ها به تعامل بین صاحب و آزمایشگر انسانی و پس از آن تعامل اجتماعی بین صاحب و روبات را رصد کردند.

در این گروه نیز بقیه سگ ها به شیوه معکوس در این تعامل شرکت کردند. در بخش دیگری از این آزمایش، در هر دو گروه اجتماعی و غیر اجتماعی، آزمایشگر انسانی یا روبات به موقعیت غذای پنهان شده اشاره می کند.

محققان تعاملات اجتماعی مثبتی را بین این سگ و روبات مشاهده کردند. مثلا سگ ها زمان بیشتری را در کنار روبات سپری می کردند و یا وقتی روبات رفتار اجتماعی از خود نشان می دهد به سر او خیره می شدند.

محققان معتقدند تجربیات پیشین سگ ها با روبات ها در زمانی که به تعامل صاحب خود با روبات نگاه می کردند، می تواند وقتی در مرحله فعالیت های جستجو باهم مواجه می شوند نگرش آنها را به سوی روبات تحت تاثیر قرار دهد.