سلام و درود
البته به نظر من براي امتياز دهي بايد تمامي اسب ها را در شرايط يكسان قرار داد تا اونوقت ميشه جواب گرفت كه كدوم زيبا تره
كه د راين تصاوير شماره هاي 1 و 2 و 5 نماي زيبايي دارن