در يک تحقيق که مسئولين باغ وحش چینگدائو درچين انجام دادن متوجه شدند که توله ببرها و پلنگ هايي که در باغ وحش متولد مي شوند شکار بلد نيستند ،وقتي که خرگوش را در قفس آنها رها کردند آنها با خرگوش بازي ميکردند و خرگوش نيز با آنها بازي کرده است .


منبع:باشگاه خبرنگاران