رنگ گویاترین نمادی است که عکاس به عنوان یک وسیله بیانی در اختیار دارد. این نماد از خط و فرم و کنتراست و طرح نیز نیرومندتر و گویاتر است.

عکاسی که عکس رنگی میگیرد میتواند با انتخاب رنگهای معین معنا یا حالتی خاص به عکسهایش بدهد.
این کار به چند طریق امکانپذیر است
. عکاس میتواند سوژه را به دلیل رنگش انتخاب کند. یا اینکه رنگ کلی عکس را با استفاده از فیلترهای رنگی تقویت و یا تضعیف کند.

رنگهای روشن، شادی بخش و پرطراوت و رنگهای تیره غم انگیز و افسرده هستند. ترکیب و تلفیق رنگهای خویشاوند (قرمز، نارنجی، زرد، قهوه ای) معمولاً خوشایندتر از رنگهای غیرخویشاوند است.

ترکیب رنگهای مکمل تأثیرات گرافیکی بسیار نیرومندی به وجود می آورد. برخی از رنگها مثل قرمز، نارنجی، زرد، مغزپسته ای، گرم و برخی دیگر مثل آبی، آبی مایل به سبز و آبی مایل به بنفش سرد هستند. دوستی و شفقت و عشق را با رنگهای گرم، خصومت و تنفر و تکبر را با رنگهای سرد بهتر میتوان نشان داد عکاس میتواند با انتخاب رنگ و توجه به شدت آن، حالت یا گیرایی سوژه را تقویت یا خنثی کند.

در زمینه رنگهای خاص به نکات زیر توجه داشته باشید:

قرمز مهاجمترین و استیلاجوترین رنگ طیف نور و درعین حال فعال و مهیج است. بنابراین استفاده از آن در آگهیهای تبلیغاتی، جلد کتاب و پوسترها به طرز مؤثری جلب توجه خواهد کرد.
رنگ قرمز مشابه خون و آتش است و خطر را میرساند (علایم راهنمایی و رانندگی معمولاً به رنگ قرمز هستند) و نیز نماد قهر و انقلاب وتندخویی است.

رنگ آبی در نقطه مقابل رنگ قرمز قرار دارد و غیرفعال ترین رنگها و در عین حال آرامبخش است. شاید انسان را به یاد آب و آسمان می اندازد.

رنگ زرد نشان دهنده کیفیات گوناگون است: از یک طرف با احساسات مطبوعی چون دیدن خورشید، گرمی بهار و طراوت قرین است و از سوی دیگر نشانه ترس و بیماری است. مثلاً می گوییم فلان کودک زردنبو است.

رنگ نارنجی که درحد فاصل زرد و قرمز قرار دارد، گرمی آن از قرمز که رنگی است داغ، کمتر و از زرد که رنگی گرم است، قدری بیشتر است. رنگ نارنجی خزان را تداعی میکند.

قهوه ای نمایشگر زمینی بودن، خزان و برگریزان، آرامش و صفا و میانسال بودن است.

سبز که رنگ مسلط طبیعت است، کمتر از سایر رنگها تصنعی به نظر می رسد. این رنگ نه فعال است نه غیرفعال، نه داغ نه سرد، نه غالب و نه مغلوب، بلکه رنگی است طبیعی و سبک.

بنفش برحسب زیاد بودن عنصر قرمز یا آبی آن میتواند فعال یا غیرفعال باشد. سفید نشانه پاکی و معصومیت و سیاه نشانه مرگ است. به خاطر داشته باشید با کمک گرفتن از خواص ذکر شده میتوانید تأثیرپذیری عکسهایتان را افزایش دهید.