به گزارش سرویس علمی جام به نقل از ایسنا، این موجود کوچک که نماینده گونه جدیدی از حلزونها بوده، در یکی از 20 غار عمیق جهان موسوم به Lukina Jama–Trojama کرواسی زندگی میکند.گونه به تازگی کشف شده Zospeum tholussum به گونه ای از حلزونهای زمینی ریز با تنفس هوایی تعلق داشته که قادر به دیدن یا شناسایی راههای اطراف خود نیستند و یک غارنشین واقعی محسوب میشوند که تنها در غارهای زیرزمینی تاریک زندگی میکنند.

این حلزون شکننده از یک صدف شفاف گنبدی مانند زیبا برخوردار است. دانشمندان دانشگاه گوته در فرانکفورت و انجمن غارشناسی زیستی در کرواسی یک گونه زنده را در طول کاوشهای خود شناسایی کردند.
این حیوان در عمق جالب توجه 980 متری در یک محفظه بی نام پر از سنگ و ماسه شناسایی شد که رود کوچکی در آن جریان داشت. همه موجودات شناخته شده از گونه غارنورد Zospeum از قابلیت حرکت محدودی برخوردارند.


آنها سکونتگاههای گلی را ترجیح داده و معمولا در نزدیکی سیستم زهکشی غار در نزدیکی آب جاری زندگی میکنند که نشان میدهد این موجودات بیحرکت نیستند.
به گمان دانشمندان، این حلزونها با سفر در آب یا روی پستانداران بزرگتر انتشار پیدا میکنند.

Lukina Jama–Trojama عمیقترین غار کرواسی بوده و برای شکل عجیب عمودی، چاله های طولانی و عمق خارق العاده 1392 متری آن شناخته شده است.

از منظر زیست بومی، این سیستم غار برای برخورداری از سه لایه ریزآب وهوایی از جذابیت بسیار زیادی برخوردار است: بخش یخی که ورودی آنرا با دمای حدود یک درجه سانتیگراد شکل داده، بخش میانی با دمای تا دو درجه سانتیگراد و بخش انتهایی که از دمای چهار درجه سانتیگراد برخوردار است.

این شرایط زندگی غیرعادی باعث جذابیت بسیار زیاد این غار برای دانشمندان دارای دیدگاه تنوع زیستی شده است.
این پژوهش در مجله Subterranean Biology منتشر شده است.