محققان با الهام از روشي كه در پرندگان استفاده مي شود يك فيلتر هوا ساخته اند.به گزارش سرویس علمي جام به نقل از ايرنا ، در ريه پرندگان هزاران لوله كوچك به نام parabronchii وجود دارد؛ هواي استنشاق شده توسط پرنده وارد اين لوله هاي كوچك مي شود و اكسيژن آن به خون انتقال مي يابد. CO۲ آزاد شده از خون با فرآيند بازدم پرنده خارج مي شود.

آفرينش ريه پرندگان به گونه اي است كه همراه با مكانيسم بازدم، مقدار اكسيژن باقي مانده دوباره به بدن باز مي گردد. اين پروسه كارآمد، هوا را به طور كامل فيلتر مي كند و فقط منحصر به پرندگان است.


مهمترين دليل اين موضوع، سطح مقطع بزرگ لوله هاي parabronchii است كه باعث مي شود خون بيشتري با اكسيژن هوا در تماس مستقيم باشد.


محققان با الهام از روشي كه در پرندگان استفاده مي شود يك فيلتر هوا ساخته اند. در اين روش، CO۲ هوا به درون چند لوله پمپاژ مي شود. از موادي براي ساخت اين لوله ها استفاده شده است كه باعث مي شوند گاز فقط در يك جهت انتشار يابد. درون اين لوله ها ، لوله هاي ديگر قرار دارد كه از مايع حلال گاز CO۲ پرشده اند.

زماني كه گاز از درون لوله بيروني عبور مي كند، تمام CO۲ آن توسط مايع موجود در لوله دروني جذب مي شود و گاز خارج شده فاقد CO۲ است.

نحوه چيدمان لوله ها در ميزان جذب دي اكسيد كربن اهميت فوق العاده اي دارد و اين چيدمان توسط برنامه هاي رايانه اي بهينه شده است.


اين فيلتر هوا در مرحله آزمايشي قرار دارد ولي در همين مرحله نيز ۵۰ درصد كارآمدتر از فيلترهاي ديگر است.


اين فيلتر در ساخت ريه مصنوعي و در صنعت خودروسازي و نيروگاه ها نيز كاربرد دارد. اين دستاورد در نشست انجمن شيمي آمريكا اعلام عمومي شده است.

منبع:جام نیوز