اين تصاوير بي نظير از پرندگان مانند جزر و مد است البته اين بار بر فراز آسمان اتفاق افتاده است که با پايين و بالا رفتن اين پرندگان مهاجر بر فراز زيستگاهشان اين جزر و مد ديدني تر ميشود .
منبع:باشگاه خبرنگاران