پاکو گونه ای ماهی از دسته پیرانا است . این گونه ماهی در آمریکای جنوبی زندگی میکند و بندرت در مناطق دیگر یافت میشود. نکته قابل توجه در مورد این ماهی دندانهای او است که شبیه به لثه ها و دندان های انسان است. دیدن چنین دندان هایی در یک ماهی باعث ترس و وحشت خواهد شد.
منبع:topnop.ir