سیستم کشت پیوسته دو جریانه برای شبیه سازی اکوسیستم*های بی هوازی مورد استفاده قرار می*گیرد که از ورود اکسیژن به محیط کشت و رشد میکرو ارگانیزها ممانعت کرده و شرایط را برای رشد میکروارگانیزم*ها فراهم می*کند. این سیستم مجهز به دو مخزن و چندین خروجی و ورودی برای فاز مایع و جامد است که محیط کشت در داخل مخزن این سیستم قرار می*گیرد و باکتری*های مورد نیاز با کنترل دما و میزان ph محیط را با تزریق نیتروژن کشت می*دهد. محققان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان با استفاده از سیستم کشت پیوسته دو جریانه طراحی شده موفق شدند روغن*های خاصی در گیاهان کشف کنند که محرک رشد باکتری*های مفید هستند. تولید بیوگاز از دیگر قابلیت*های سیستم کشت پیوست دو جریانه محسوب می*شود.

منبع:زیست نیوز