تعدادی دیسکس نژاد گلدن خودم تکثیر کردم سایز 1.5 بندی دونه ای 17 تومان