دیده بان حقوق حیوانات
: ده ها هزار بچه ماهی گرفتار در ماندابهای سقز در اقدامی تحسین بر انگیز نجات یافتند.
به گزارش دیده بان حقوق حیوانات رئیس اداره محیط زیست شهرستان سقز از کاهش آب رودخانه های شهرستان سقز در هفته های اخیر با اسارت تعداد قابل توجهی ماهی در مانداب ها خبر داد.

محمد معروف قادری افزود در دو هفته گذشته و طی چند مرحله، بیش از ۱۵۰۰۰۰ عدد ماهی و بچه ماهی گرفتار که با خطر مرگ مواجه بودند توسط پرسنل اداره محیط زیست سقز زنده گیری و به دریاچه سد کاظمی منتقل شده اند. این عملیات با همکاری واحد شیلات شهرستان سقز و با استفاده از خودروهای ویژه حمل با سیستم اکسیژن دهی انجام شد.
ماهی های نجات یافته در سد کاظمی شهرستان رها سازی شدند.