دیده بان حقوق حیوانات: تخریب و تکه تکه شدن زیستگاه های اصلی جانوران و شکار و صید بی رویه آنها و خشکسالی های متوالی در کشور از جمله عوامل اصلی تهدید حیات وحش به شمار می رود.

به گزارش روزنامه ایران : اگرچه بسیاری از گونه های در معرض خطر مورد حمایت هستند، اما متاسفانه ابزار و امکانات کافی برای حفاظت از آنها وجود ندارد؛ چه در مورد نمونه های برجسته ای چون یوزپلنگ یا گور ایرانی و چه در مورد گونه هایی با اهمیت کمتر چون خزندگان و دوزیستان.

اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) برای بررسی وضع حفاظتی گونه های جانوران جهان، همه ساله فهرستی را به نام فهرست قرمز (Red List) منتشر می کند که وضع حفاظتی گونه ها را در سطوح مختلفی مانند بحرانی (CR)، در معرض خطر انقراض (EN) و آسیب پذیر (VU) طبقه بندی می کند.

این اتحادیه آخرین وضع حفاظتی گونه های مختلف مهره داران را در ایران منتشر کرده است که حدود ۷۷ گونه از همه رده های جانوری، یعنی نزدیک به ۸/۶ درصد از مجموع گونه*های جانوری ایران را در فهرست منتشر شده، قرار داده است.

چنانچه روند تخریب زیستگاه ها و سایر عوامل تهدید ادامه داشته باشد، حیات وحش کشور با تهدید جدی مواجه خواهد بود؛ در سالهای آتی برخی گونه های ارزشمند همچون یوزپلنگ و گور ایرانی را از دست خواهیم داد و به فهرست گونه*های منقرض شده، افزوده خواهد شد.

برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی کشورمان باید همت گماشت و تعارض های موجود میان انسان و محیط را به کمترین حد رساند و برای نسل آتی سرزمینی با میراث طبیعی گرانبها به ارث گذاشت.

با توجه به ارزش های متنوع گونه های جانوری در برنامه ریزی های توسعه، ایجاد حس حمایت از حیات وحش در سطوح جامعه، جلب مشارکت های مردمی در مدیریت و حفاظت حیات وحش، انجام پژوهش کاربردی و بنیادی به منظور شناخت و مدیریت گونه های جانوری و احیای زیستگاه و جمعیت آنها، فراهم کردن امکانات، تجهیزات و نیروی کیفی و کمی مورد نیاز حفاظتی و جلوگیری از تخریب زیستگاه ها می تواند شرایط مطلوبی را برای پویایی و پایداری گونه های جانوری کشورمان و زیستگاه های آنها فراهم کند.