خرچنگ سرخی که گراپسوس نام دارد و «سالی پا روشن» هم خوانده می شود روی یک تخته سنگ در پارک ملی گالاپاگوس واقع در جزیره ایزابل لمیده است.