اين غواص ايتاليايي با نوعي ترفند با به خلصه بردن کوسه ماهي دستش را در دهان کوسه برده و وي را از شر قلاب ماهيگيري که در دهانش گير کرده بود رهايي داده است .

منبع:باشگاه خبر نگاران