دیده بان حقوق حیوانات
: یک عدد عقاب طلایی در منطقه شکارممنوع کمرسرخ در استان خراسان جنوبی رهاسازی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی اسدی برون رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرایان از رهاسازی یک عدد عقاب طلایی در منطقه شکارممنوع کمرسرخ خبر داد و گفت: این پرنده مصدوم که توسط یکی از شهروندان دوستدار محیط زیست تحویل این اداره شده بود ،پس ازمداوا و مراقبت یک ماهه ، به آغوش طبیعت بازگردانده شد.