اسم معمول: Water Wisteria
اسم لاتين: Hygrophila difformis

اين گياه زيبا متعلق به جنوب شرقي آسيا (آسياي صغير) مي باشد به نور متوسط – زياد نياز دارد.
سرعت رشد اين گياه متوسط – زياد مي باشد و شما مي تونيد در انتهاي تانک اين گياه رو بکاريد.
اين گياه نگهداري چندان سختي نداره و سطح نگهداري اين گياه ساده - متوسط است.
دماي قابل تحمل اين گياه 23-28 درجه سانتي گراد پيشنهاد مي شود اليته تو بعضي از منابع و فرم ها خارجي 22-30 درجه سانتي گراد پيشنهاد شده است.
محدوده PH اين گياه 5-8 است و سختي (GH) قابل تحمل اين گياه زيبا کم -زياد يعني 1-30 مي باشد.
عکس هاي ذيل مربوط به اين گياه زيبا مي باشد (منبع عکس ها گوگل)
منابع:

http://www.plantedtank.net/forums/my...difformis.html
http://www.ecotao.co.za/html/hygrophila_difformis.html
http://192.38.244.204/productcard_1.asp?id=051