نام علمي: Zebrina pendula

خصوصيات: گياه علفي خزنده با برگهاي بيضي شكل و نوك تيز با لكه هاي بنفش و نقره اي در متن سبز ، در صورت ناكافي بودن نور كاملآ به رنگ سبز در مي آيند و حذف جوانه انتهايي باعث پر پشتي و توپي شدن گياه مي گرددو گياه مناسبي براي پوشش گلدانهاي بزرگ و سبد آويزان است.
نور: به نور قوي و كافي اما به طور غير مستقيم نياز دارد.

دما: زمستان ( حداقل 13 درجه) و در تابستان بهترين درجه حرارت اتاق مي باشد.

آبياري: تابستان هفته اي 2 بار و در زمستان هفته اي 1 بار و در تمام طول سال خاك را مرطوب نگه داريد.

غبارپاشي: هفته اي 1 بار نياز است.

خاك: خاك ليموني و يا خاك حاصلخيز باغچه ، ماسه و تورب و دوستدار خاك قليايي

كوددهي: 3 گرم در ليتر هر 2 هفته 1 بار با كودهاي شيميايي مايع يا جامد محلول در آب از فروردين تا مهر ماه

ازدياد: كاشت مستقيم قلمه با طول 7-5 سانتيمتر با 2 جفت برگ و جوانه انتهايي از انتهاي ساقه و كاشت آن در كمپوست در دماي 18-16 درجه

عوارض و درمان: برگها رنگ بنفش خود را از دست داده اند و ضخيم شده اند كه در اثر تغذيه بيش از حد است . برگها به طرف داخل لوله و خشك مي گردند كه در اثر هواي گرم و خشك است. ساقه ها از قاعده مي پوسند كه در اثر باتلاقي شدن خاك است . لكه هاي سوخته در برگها در اثر مواد براق كننده است. دراز شدن ساقه ها در اثر ناكافي بودن نور است . نوك برگها قهوه اي شده و زخم هايي روي آنها ديده مي شود كه در اثر تشنگي گياه است . برگها رنگ پريده و نرم و آبكي مي شوند كه در اثر سردي هواست. گياه بد شكل و ساقه ها در قاعده فاقد برگ هستند كه در اثر تعويض نكردن به موقع در گياه است.

نكته: به جاي تعويض گلدان هر 2 يا 3 سال از ساقه انتهايي قلمه گيري كنيد و گلدان جديد توليد نماييد.

منبع: باشگاه مهندسین ایران