نام علمي: Saxifraga sarmentosa


خصوصيات: گياهي است كه مانند توت فرنگي شاخه رونده اي دارد كه با تماس با خاك ريشه ميدواند. برگهاي ريز و تقريبآ گرد و كركدار و رگبرگها با رنگ كرمي و شيري در متن سبز زيتوني رنگ برگ ساقه گلدهنده بلند با گلهاي نسبتآ ريز و نسبت به هواي سرد مقاوم است. اين گياه مناسب كاشت گروهي و سبدهاي آويزان است.
نور: نور غير مستقيم پنجره يا نور نيم آفتاب – نيم سايه

دما: زمستان ( حداقل 8 درجه) و در تابستان ( حداكثر 15 درجه)

آبياري: تابستان هفته اي 3 بار و در زمستان هر 2 هفته 1بار و هميشه زهكش گلدان را بازديد كنيد.

غبارپاشي: غبارپاشي چندان لازم نيست ولي در صورتي كه درجه حرارت بالا باشد غبارپاشي هفتگي در شادابي گياه موثر است و گياه رطوبت پسند است.

خاك: ليموني يا كمپوست يا خاك هوموسي با كمي ماسه و شن و دوستدار خاكهاي سبك و قليايي است.

كوددهي: 3 گرم در ليتر هر 2 هفته 1 بار با كودهاي مخصوص گياهان زينتي از فروردين تا مهر ماه

ازدياد: خوابانيدن شاخه در گلدانهاي مجاور گلدان مادري و قطع آن پس از ريشه دار شدن ، گرفتن قلمه از ساقه در تابستان در برخي از گونه ها ، تقسيم بوته در بهار يا پاييز

عوارض و درمان: برگها ميريزند و گياه در حال تلف شدن است كه در اثر آبياري زياد است . لكه هاي خاكستري روي برگها و قاعده برگها در اثر رطوبت زياد است . برگهاي جديد ظاهر نميشود كه در اثر كمبود تغذيه در گياه است . برگها ناهموار و برخي از آنها خشك ميشوند كه در اثر بالا رفتن سن گياه است . ساقه ها منحرف و گياه خود را انداخته است كه در اثر تشنگي و گرماي زياد است . برگها رنگ پريده شده كه در اثر ناكافي بودن نور است . لكه سوخته در برگها در اثر صدمه مواد براق كننده است.

نكته: هنگام خريد گياه ، گياه ريشه پر را انتخاب كنيد و تعويض گياه هر ساله در بهار لازم است.

منبع باشگاه مهندسین ایران