به گزارش فارس، محسن سلیمانی روزبهانی با اشاره به اتمام موفقیت آمیز "طرح حفاظت از تالابهای ایران"،گفت: در راستای تحقق دستاوردهای این پروژه 8 ساله فاز توسعه طرح حفاظت از تالابهای ایران با مشارکت مالی برنامه عمران سازمان ملل متحد و دولت ایران از ماه مه 2013، آغاز شد.

مدیر طرح حفاظت از تالابهای ایران سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: به دنبال توزیع گسترده انتشارات پروژه در سراسر کشور، در این مرحله، انتشارات انگلیسی طرح حفاظت از تالابهای ایران و منابع مفیدی که بر روی پرتال سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس (دسترسی به ابزارها) بار گذاری شده است که با کارشناسان تالابی سازمانهای دولتی، نهادهای وابسته به سازمان ملل و سازمانهای غیر دولتی مرکز و غرب آسیا به اشتراک گذاشته شد.

مدیر طرح حفاظت از تالابهای ایران سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: این انتشارات عمدتاً شامل مستندات و گزارشها طرح حفاظت از تالابهای ایران، برنامه های مدیریت و گزارشها پایه برای سایتهای نمونه و برخی دستورالعملهای فنی در زمینه پهنه بندی تالاب، مدیریت تنوع زیستی تالاب و ... است.

وی ادامه داد: همچنین بسته ابزاری که بر اساس تجربیات و دستاوردهای فاز اول این پروژه تولید شده است، شامل هشت بخش اصلی، به همراه بیش از 30 ابزار که موضوعات مختلف رویکرد زیست بومی در مدیریت تالابها را در بر میگیرد به این کارشناسان معرفی، و بعد از ترجمه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

سلیمانی روزبهانی از دعوت کارشناسان برای تبادل لینک و به اشتراک گذاری بهترین اقدامات و موارد موفق با طرح حفاظت از تالابهای ایران خبر داد و گفت: این کارشناسان با پشتیبانی مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر در مرکز و غرب آسیا، مشخص شدند.

وی ادامه داد: در گام بعدی این اقدامات و پس از دریافت بازخوردها، طرح حفاظت از تالابهای ایران اقدامات بیشتری مانند بازدید های آموزشی، برگزاری کارگاه های مشترک و فعالیتهای دیگری را برای به اشتراک گذاری دانش در تالابها برنامه ریزی خواهد کرد.