عکاسی به نام Yves Adams این عکس های زیبا را گرفته است، این جغد ها به نام CUTE معروف هستند