خوک دریایی که در اعماق اقیانوس زندگی می کندخرچنگ یتی، در سال 2005 در اقیانوس آرام، کشف شدلاک پشت سفیدموش گوش درازاین حیوان شباهت زیادی به دارکوب دارد و برای یافتن غذا درخت را سوراخ می کند

این مارماهی با عادت نامتعارف غذا خوردن یکی از منزجرکننده ترین موجودات دریایی لقب گرفتهتمساح هندی
ماهی گربه ای مودارمنقارکفشی پرنده ای بزرگ در مناطق آفریقایی استماهی پف کرده

بزمجه گردن چین دار یا بزمجه دوچرخه در استرالیا

میمون پوزه دار