سلام خریدار یه جفت مولد با سابقه جوجه دهی هستم.
از هر نژادی