نام علمي: Sonerila margaritaceae

خصوصيات: گياه علفي پاكوتاه ، برگها زيبا و بيضي شكل به رنگ سبز مسي كه بر روي شاخه هاي قرمز رنگ بر زيبايي آن افزوده مي گردد. سطح زيرين برگ ارغواني رنگ با لكه هاي نقره اي و گلها صورتي كه در پاييز در انتهاي شاخه ها ظاهر مي -گردد . حذف جوانه انتهايي براي بيدار كردن جوانه هاي جانبي و پر پشتي گياه
الزامي است . اين عمل را هنگامي انجام دهيد كه شاخه ها دراز و فاصله بين دو برگ زياد شده باشد.
نور: نيم سايه بهترين نور است و از نور مستقيم بيزار است.

دما: زمستان ( حداقل 16 درجه ) و در تابستان ( حداكثر 24 درجه ) در دماي كم برگها ميريزد.

آبياري: تابستان هفته اي 3-2 بار و در زمستان هفته اي 1 بار خام بايد مرطوب باشد.
غبارپاشي: هفته اي 2 بار لازم است و ميتوانيد از رطوبت دايمي استفاده كنيد.

خاك: ليموني و يا تركيبي از خاك برگ و كمي ماسه و دوستدار خاك قليايي است.

كوددهي: 2 گرم در ليتر هر 2 هفته 1 بار از كودهاي مخصوص گياهان زينتي از فروردين ماه تا شهريور ماه

ازدياد: ريشه دار كردن قلمه و كاشت بذر در بهار با حرارت 24-21 درجه و قلمه از شاخه هاي پاييني به طول 8-5 سانتي متر در بهار با حرارت 18-16 درجه و تقسيم بوته در اواخر بهار

عوارض و درمان: لوله اي شدن برگها در اثر نور مستقيم آفتاب است . خم شدن برگها به سمت پايين در اثر كم آبي گياه مي باشد . پيچيدگي و كمرنگ شدن برگها در اثر گرمي هواست . گياه استواري خود را از دست داده كه در اثر ناكافي بودن تغذيه مصنوعي مي باشد.

نكته: در صورت نياز گلدان را تعويض كنيد. گياهاني كه در حال استراحت زمستان اندام هوايي خود را از دست داده اند تغذيه مصنوعي نكنيد. به علت نياز شديد اين گياه به رطوبت آنرا به صورت گلدان جداگانه در كاشت گروهي استفاده مي كنند.

منبع باشگاه مهندسین ایران